Bereidheidsverklaring en borgstellingsverklaring

Bereidheidsverklaring

Vaak geeft het WfZ in reactie op een borgstellingsverzoek in eerste instantie een 'bereidheidsverklaring' af. Dit gaat vooraf aan de formele borgstellingsverklaring, en houdt in dat onder voorwaarden een toezegging wordt gedaan tot het afgeven van een borgstellingsverklaring. Die voorwaarden houden doorgaans in dat eerst een hypothecaire inschrijving moet worden geregeld, of dat het totale financieringsarrangement eerst duidelijk moet zijn. Zodra aan de voorwaarden is voldaan, wordt door het WfZ de toegezegde borgstellingsverklaring aan de deelnemer verstuurd. Met het afgeven van een bereidstellingsverklaring gaat het WfZ nog geen onomkeerbare verplichtingen aan.

Borgstellingsverklaring

Wanneer een borgingsverzoek wordt gehonoreerd, verstrekt het WfZ een borgstellingsverklaring aan de deelnemer. Dit is een ongeclausuleerd recht om binnen een jaar de leningen volgens de specificaties onder garantie af te sluiten.

Gebruik van de borgstellingsverklaring

Kasgeld

Voor de kortlopende financiering tijdens bouwtrajecten wordt gebruik gemaakt van de Standaardovereenkomst kasgeldfaciliteit. Hierin worden onder meer het financieringsmaximum en de looptijd afgesproken. Voor het 'trekken' van kasgeldleningen wordt door de WfZ-deelnemer aangetoond wat de werkelijke investeringen in het bouwproject zijn. Het WfZ geeft vervolgens akkoord voor de trekking. De achtereenvolgende kasgeldtrekkingen kunnen cumuleren tot het in de kasgeldfaciliteit vermelde maximum. De geldgever stuurt voor elke afzonderlijke kasgeldlening per mail een bevestiging met de leninggegevens naar de geldnemer en het WfZ. Het door de deelnemer aan het WfZ verschuldigde disagio wordt per kasgeldlening berekend en geïncasseerd.

Langlopende lening

Wanneer te zijner tijd de kasgeldleningen (geheel of gedeeltelijk) worden omgezet in langlopende leningen, wordt hiervoor een consolidatieverzoek ingediend. Met het oog op beperking van het renterisico wordt bij grotere projecten vaak al gedurende de bouw gefaseerd geconsolideerd. Voor langlopende leningen wordt de Standaardovereenkomst van geldlening van het WfZ gebruikt.