Onderbouwing en beoordeling

Borging wordt door het WfZ uitsluitend verleend voor investeringen in zorggerelateerde activa, op basis van een degelijk onderbouwd businessplan. De beoordeling richt zich op de kredietwaardigheidspositie van de organisatie, de haalbaarheid en betaalbaarheid van de voorgenomen investering en de financiering daarvan.

Kredietwaardigheidseisen

In de beoordeling van de kredietwaardigheid worden onder meer betrokken:

 • de bestuurlijke, financiële, juridische en organisatorische structuur
 • de exploitatie en de omvang van het weerstandsvermogen, hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de toekomstverwachtingen
 • de liquiditeitspositie (deze notitie gaat nader in op factoren die van belang zijn bij het bepalen van de noodzakelijke of gewenste omvang van de liquiditeit)
 • de kwaliteit van sturing en beheersing van de organisatie
 • het risicoprofiel van de activiteiten.

Onderbouwing van de investering

In de beoordeling van het businessplan worden onder meer betrokken:

 • de onderbouwing van aard, omvang, betaalbaarheid, nut en noodzaak van het investeringsproject, rekening houdend met marktontwikkelingen en overheidsbeleid
 • de visie van de betrokken zorgverzekeraar(s) en/of -kantoren, onder andere met betrekking tot gehanteerde uitgangspunten, nut en noodzaak
 • de kwaliteit van de meerjaren prognoses en doorrekening van verschillende scenario's
 • het (voorgenomen) financieringsarrangement (hoe is de leningsstructuur; wat zijn de rente- en herfinancieringsrisico's; worden derivaten toegepast?).

In dit document wordt nader ingegaan op de afwegingen die het WfZ maakt bij de beoordeling van een borgingsverzoek. De genoemde aspecten worden daarbij afhankelijk van de specifieke casuïstiek in onderlinge samenhang beoordeeld.

Bouwstenen businessplan

In de WfZ-publicatie 'Bouwstenen businessplan' is toegelicht welke informatie nodig is om een garantieverzoek te kunnen beoordelen. Natuurlijk kunnen investeringsplannen qua aard en omvang sterk uiteenlopen, mede afhankelijk van het type zorg, de doelgroep en de individuele zorgaanbieder. Ook het businessplan zal dus per geval kunnen variëren wat betreft diepgang en accenten.

Bij aanvullende vragen over de vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud van het businessplan kan contact opgenomen worden met het WfZ. Dit voorkomt misverstanden en mogelijke vertraging.

Bestaande activa

Garantieverlening op reeds bestaande activa is formeel niet uitgesloten. Het WfZ is hierbij echter zeer terughoudend. Indien vooroverleg met het WfZ heeft geleid tot de conclusie dat borging niet uitgesloten is, kan een verzoek worden ingediend. Op voorhand zijn de volgende specifieke aandachtspunten te noemen met betrekking tot garantieverlening op bestaande activa.

Aandachtspunten

 • Borging van financiering van bestaand vastgoed komt (geheel of gedeeltelijk) in de plaats van ongeborgde financiering. Van belang is hierbij dat de borgingsmogelijkheden van het WfZ bij een deelnemer niet onbegrensd zijn. Het onder borging brengen van 'oude' leningen betekent automatisch dat toekomstige borgingsmogelijkheden voor nieuwe investeringen beperkt worden. Omdat het verkrijgen van ongeborgde financiering voor toekomstige investeringen tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid is, ontstaat daarmee een risico dat de financierbaarheid voor toekomstige projecten in de knel komt. Het heeft daarom in beginsel de voorkeur om 'borgingsruimte' te reserveren voor nieuwe investeringen.
 • Een voorwaarde voor borging is dat de zorgaanbieder vrij is om 'de markt op te gaan', zodat het rentevoordeel volledig ten goede komt van de zorgaanbieder (en niet van de geldgever). Volledigheidshalve: borging wordt alleen verleend voor lineair tot nul lossende vastrentende lening. De maximale looptijd is de resterende (gangbare) afschrijvingstermijn van de betreffende stenen/activa.
 • In de risicobeoordeling voor borging van in het verleden verrichte investeringen wordt onder meer meegenomen:
  • In hoeverre is na deze borging het aandeel van ongeborgde bancaire financiering in de leningenportefeuille nog voldoende?
  • In geval van een eerdere afwijzing van een borgingsverzoek voor de desbetreffende investering: in hoeverre zijn de toenmalige bezwaren van WfZ weggenomen?