Procedure

Hierna wordt uiteen gezet welke zaken een rol spelen bij een borgingsaanvraag en de daaropvolgende beoordeling door het WfZ. Aan de orde komen:

 • de globale procedure
 • de doorlooptijd
 • de onafhankelijke beoordeling en besluitvorming

Globale procedure

Aanvraag borging

Zorgaanbieders die nog geen WfZ-deelnemer zijn, wordt verzocht voorafgaand aan het indienen van een borgingsverzoek contact op te nemen met het WfZ. Op basis van een oriënterend gesprek kan dan bepaald worden of een verzoek tot borging en deelname formeel tot de mogelijkheden behoort en of het vanuit risicoperspectief kans van slagen heeft. Verder wordt tijdens het oriënterende gesprek ingegaan op de beoordelingsprocedure en de informatie die in dit kader van belang is.

Voor deelnemers is het eveneens aan te bevelen om voorafgaand aan het indienen van een borgingsverzoek af te stemmen met het WFZ over procedurele en inhoudelijke aspecten. Voor het formeel aanvragen van de borging gebruiken zij het formulier Borgingsverzoek WfZ. Hierin staat ook vermeld welke informatie meegezonden dient te worden.

Quick scan

Voor zover dit niet in een voorafgaand gesprek aan de orde is gekomen, voert het WfZ op ontvangen borgingsverzoeken een 'quick scan' uit op 3 hoofdpunten:

 • Zijn er op factoren die borging op voorhand uitsluiten? (bijvoorbeeld: de organisatie verkeert financieel in 'zwaar weer', of de totale omvang van de lopende garanties heeft het maximum al bereikt).
 • Voldoet het verzoek aan de formele criteria van het WfZ?
 • Is de ontvangen informatie op hoofdlijnen voldoende voor een diepgaande risicobeoordeling?

Uitkomsten quick scan

Deze beoordeling op hoofdlijnen wordt binnen 2 weken na ontvangst van het borgingsverzoek uitgevoerd en heeft drie mogelijke uitkomsten:

 • Het borgingsverzoek wordt meteen afgewezen. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd door zijn relatiebeheerder, met toelichting op de overwegingen.
 • De informatie is onvolledig of onvoldoende om de noodzakelijke risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Het verzoek wordt vooralsnog niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt geïnformeerd door zijn relatiebeheerder over de lacunes in de informatie. Zodra de benodigde informatie beschikbaar komt, wordt de beoordelingprocedure door het WfZ alsnog in gang gezet.
 • Het borgingsverzoek wordt ingepland en in behandeling genomen door de afdeling Risico Analyse.

Behandeling van het borgingsverzoek

 • Het onderzoek leidt doorgaans tot specifieke inhoudelijke vragen; het WfZ vraagt dan om relevante aanvullende informatie.
 • Na beoordeling van de informatie vinden een of meer gesprekken plaats met het bestuur en management van de aanvragende zorgaanbieder. De relatiebeheerder legt de bevindingen vast in een advies.
 • Het WfZ neemt een definitief besluit.

Positief besluit

Bij een positieve besluitvorming zijn er 2 mogelijkheden:

 • De aanvrager ontvangt een 'bereidheidsverklaring'. Hierin wordt vermeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de bereidstelling door WfZ omgezet wordt in een formele borgstellingsverklaring (bijvoorbeeld: inschrijving hypotheek). De geldigheidsduur van een bereidheidsverklaring kan per situatie uiteen lopen.
 • De aanvrager ontvangt een 'borgstellingsverklaring'. Hierin zijn de kenmerken van deze specifieke lening benoemd. De verklaring is een jaar geldig. Met deze verklaring kunnen bij banken en/of bemiddelaars voordelige offertes worden aangevraagd.

Zorgaanbieders die borging van het WFZ ontvangen, worden automatisch deelnemer en verbinden zich aan het Reglement van Deelneming van het WfZ.

Negatief besluit

Een negatieve besluitvorming wordt aan de aanvrager zo spoedig mogelijk mondeling meegedeeld, met een uitgebreide toelichting. Dit wordt vervolgens schriftelijk bevestigd.

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd van een borgingsverzoek varieert, en is onder meer afhankelijk van de complexiteit van de casus en (de kwaliteit van) de aangeleverde stukken. Niet altijd is de benodigde informatie direct beschikbaar bij de aanvrager; dit kan leiden tot het tijdelijk opschorten van de aanvraag.

In een gesprek met de relatiebeheerder kan voorafgaand aan een formeel verzoek het project inhoudelijk worden besproken en daarbij zal ook de procedure aan de orde komen. Voor een voortvarende behandeling is het van belang om tijdig met het WfZ af te stemmen over de specifieke 'vormvereisten' van het borgingsverzoek.

Onafhankelijke beoordeling en besluitvorming

De besluitvorming over borgingsverzoeken wordt bij WfZ uitgevoerd op basis van 'meer-lagen/meer-ogen'. De kwaliteit en objectiviteit wordt hierdoor maximaal gewaarborgd.

Gesprekken vooraf

De relatiebeheerders van afdeling Klantencontact en Risicobewaking (K&R) zijn het eerste aanspreekpunt bij het indienen van garantieverzoeken. Zij zijn hierdoor vaak al in een pril stadium geïnformeerd over investeringsvoornemens van een zorgaanbieder en zijn ook regelmatig betrokken bij gedachtewisselingen over de plannen.

Inhoudelijke en financiële analyse

De analyse van de toegezonden stukken wordt uitgevoerd door de analisten van de afdeling Risico Analyse (RA). De RA-analist beoordeelt het verzoek met een 'frisse blik'. De relatiebeheerders van K&R zijn hierbij niet betrokken. WfZ-deelnemers hebben dus wel een vaste relatiebeheerder, maar geen vaste RA-analist. Rechtstreekse contacten tussen RA-analisten en deelnemers vinden in principe niet plaats.

Advies

De relatiebeheerder stelt het uiteindelijke advies op, op basis van het risicobeoordelingsrapport van de RA-analist. Het RA-rapport wordt daarmee voorzien van een 'oplegnotitie' met aanvullingen van de relatiebeheerder (zoals: antwoorden op door RA benoemde vragen of aandachtpunten, informatie uit gesprekken met de aanvrager, of specifieke juridische, financiële of procedurele aandachtspunten).

Definitieve besluitvorming

Besluitvorming over het verzoek vindt plaats in de Beoordelingscommissie. Vaste leden zijn de directeur WfZ, en de afdelingshoofden van K&R en RA. In de Beoordelingscommissie worden (in aanwezigheid van de relatiebeheerder en de RA-analist) het advies en de bijbehorende stukken uitgebreid besproken. Vervolgens wordt de formele reactie van het WfZ vastgesteld ('ja' / 'ja, mits' / 'nee, tenzij' / 'nee').