Langlopende leningen

Standaard WFZ-leningcontract

Voor langlopende geborgde leningen wordt de Standaardovereenkomst van geldlening gebruikt. Dit contract kent keuzemogelijkheden ten aanzien van onder meer looptijd, renteherziening en betaaltermijnen. Voordelen van dit standaardcontract zijn onder andere dat de lening door de geldgever niet eenzijdig opeisbaar is en dat de methodiek van de renteberekening eenduidig is (waardoor offertes van verschillende geldgevers vergelijkbaar worden). Het door de deelnemer aan het WfZ verschuldigde disagio voor deze borging wordt voor de gehele looptijd van de lening op de stortingsdatum door het WfZ geïncasseerd.

Leningenportefeuille deelnemer

Het saldo van de leningen (geborgd en ongeborgd) moet tijdens de looptijd van de borging aansluiten op de meerjarenbalans en -kasstroomoverzichten. Wat de aflossingsvorm betreft is het uitgangspunt van het WfZ dat sprake is van lineaire aflossing, in aansluiting op de in de zorgsector gebruikelijke afschrijvingsmethodiek. Een voorwaarde bij garantieverlening is dat de leningsstructuur naar de mening van het WfZ geen onaanvaardbare risico's in zich bergt; zoals derivaten of de kostengevolgen van renteherziening of herfinanciering van een groot leningenvolume op één moment. (Een vuistregel bij dit laatstgenoemde is dat per jaar bij voorkeur niet meer dan 15% à 20% van de leningenportefeuille bloot staat aan renteherziening of herfinanciering.)

Flexibiliteit

Verder is van belang dat de financieringsstructuur voldoende flexibel is. De zorgverlening is inhoudelijk voortdurend aan veranderingen onderhevig. Hierdoor is ook de toekomstig benodigde omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille - zeker op de langere termijn - onzeker. Ook kan als gevolg van meevallers in de financiële exploitatie overliquiditeit ontstaan. Het is om deze redenen van belang dat de financieringsstructuur voldoende aanpassingsmogelijkheden heeft. Immers, als alle leningen zijn vastgelegd in langlopende contracten zonder renteherzieningsmomenten, dan worden de toekomstige mogelijkheden om bij krimp of overliquiditeit leningen boetevrij vervroegd af te lossen sterk beperkt. Door te kiezen voor leningen met uiteenlopende looptijden en periodieke renteherzieningsmomenten creëert een organisatie voor zichzelf meer bewegingsvrijheid. Het is dan ook aan te bevelen om bij nieuwe investeringen, herfinancieringen en renteherzieningen de leningenportefeuille tegen deze achtergrond kritisch te evalueren.