Voorfinanciering - kasgeldleningen

Kasgeldfaciliteit

Voor de kortlopende financiering tijdens bouwtrajecten wordt gebruik gemaakt van de Standaardovereenkomst kasgeldfaciliteit. Hierin worden onder meer het financieringsmaximum en de looptijd afgesproken. Voor het 'trekken' van kasgeldleningen wordt door de WfZ-deelnemer aangetoond wat de werkelijke investeringen in het bouwproject zijn. Het WfZ geeft vervolgens akkoord voor de trekking. De achtereenvolgende kasgeldtrekkingen kunnen cumuleren tot het in de kasgeldfaciliteit vermelde maximum. De geldgever stuurt voor elke afzonderlijke kasgeldlening per mail een bevestiging met de leninggegevens naar de geldnemer en het WfZ. Het door de deelnemer aan het WfZ verschuldigde disagio wordt per kasgeldlening berekend en geïncasseerd.

Consolidatie

Wanneer te zijner tijd de kasgeldleningen (geheel of gedeeltelijk) worden omgezet in langlopende leningen, wordt hiervoor een consolidatieverzoek ingediend. Met het oog op beperking van het renterisico wordt bij grotere projecten vaak al gedurende de bouw gefaseerd geconsolideerd.