Fusie, splitsing en statutenwijziging

Wijzigingen in de juridische structuur kunnen gevolgen hebben voor het risicoprofiel van een zorgaanbieder of de zeggenschapsverhoudingen. Op grond van het Reglement van Deelneming (RvD) heeft een deelnemer daarom toestemming nodig van het WFZ voor een fusie, splitsing of andere verandering van de juridische structuur. Naast fusie en splitsing, moet bijvoorbeeld ook voor het aangaan van samenwerkingsverbanden een toestemmingsverzoek ingediend worden. Het WFZ beoordeelt dergelijke verzoeken vanuit risicoperspectief.

Gelet op de complexiteit van dit onderwerp, is het van belang om hierover in een vroegtijdig stadium met het WFZ contact op te nemen.

Meer informatie

In deze bijlage leest u meer over fusies, splitsingen en andere (statuten-)wijzigingen.

In deze bijlage leest u meer over de omzetting van een stichting naar een BV.