Verkoop, verhuur en sloop gebouwen

Op grond van het Reglement van Deelneming zijn WFZ-deelnemers verplicht om toestemming te vragen voor verkoop, verhuur of sloop van gebouwen en roerende goederen.

Royement hypotheek

Bij borging krijgt het WFZ hypotheekrechten op het vastgoed. Dit geldt ook voor banken die ongeborgde leningen verstrekken. Verder hebben provincies of gemeenten vanuit het verleden soms nog hypotheken. Verkooptransacties kunnen alleen plaatsvinden na formele instemming ('royement') door alle hypotheekhouders. In de praktijk is goedkeuring van de verkooptransactie op zich zelden een probleem. Of de zorginstelling de verkoopopbrengsten zelf mag behouden of moet aanwenden voor (vervroegde) aflossing op leningen wordt van geval tot geval bepaald.

Het WFZ verleent bij de 'normale' incidentele transacties van beperkte omvang doorgaans 'royement om niet'. Dit houdt in dat de zorgaanbieder de verkoopopbrengst kan houden en zelf kan beslissen over de aanwending. Wanneer een instelling voornemens is om de verkoopopbrengst aan te wenden voor een nieuwe investering is het raadzaam om hierover tijdig af te stemmen. Een dergelijk verzoek wordt beoordeeld als een nieuw borgingsverzoek.

Aflossing lening

Verplichte (vervroegde) aflossing op leningen is vaak aan de orde in de volgende situaties (niet limitatief):

  • het gaat om omvangrijke transacties (of een beperkte transactie als onderdeel van een groter geheel)
  • er blijft na de verkoop (nagenoeg) geen vastgoed meer over in eigendom
  • de deelnemer staat onder verscherpte bewaking van het WFZ
  • de verkoopopbrengst is bedoeld voor de lopende exploitatie(-problemen)
  • de overige hypotheekhouders (of één van hen) verlangen aflossing.

Vervroegde aflossing van geborgde leningen is doorgaans mogelijk op datum renteherziening. In andere situaties is hierbij de medewerking van de geldgever nodig. Wanneer dit hoge kosten met zich meebrengt of op andere bezwaren stuit, is storting van de verkoopopbrengsten op een geblokkeerde rekening soms een oplossing.

Doorlooptijd verzoeken

Verkoop van vastgoed kan vanwege procedurele en uitvoeringstechnische aspecten soms een complexe en tijdrovende aangelegenheid zijn. Het is dan ook aan te bevelen om hierover vroegtijdig contact op te nemen met het WFZ, liefst zodra er concrete plannen zijn voor verkoop.

Het toestemmingsverzoek kan gestuurd worden naar mail@wfz.nl. Om een toestemmingsverzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten de volgende gegevens over het object worden vermeld:

  • verwachte datum levering
  • adres
  • kadastraal nummer
  • de verwachte verkoopprijs (indien bekend)
  • boekwaarde

Notaris - volmacht royement

Notarissen kunnen de volmacht voor royement eveneens aanvragen via mail@wfz.nl.