Zekerheden voor derden

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ op welke wijze dan ook (hypothecaire of andere) zekerheden te geven aan derden. De desbetreffende bepalingen zijn terug te vinden in het Reglement van Deelneming, en zijn verder standaard in elk leningcontract opgenomen (zowel bij WFZ als bij banken).

Een deelnemer heeft dus voorafgaande aan het verstrekken van zekerheden aan derden schriftelijke toestemming van het WFZ nodig. Het kan hierbij gaan om zowel roerende als onroerende zaken.

Afstemmen met WFZ

Het is raadzaam om voorafgaand aan het indienen van een toestemmingsverzoek voor het verstrekken van zekerheden af te stemmen met het WFZ. Dit draagt bij aan een voorspoedige afwikkeling van het latere formele verzoek, dat kan worden ingediend via mail@wfz.nl.