Periodieke herbeoordeling

Voorjaarsuitvraag

Het WfZ beoordeelt periodiek de situatie en ontwikkelingen bij alle aangesloten deelnemers, om de risico's op de lopende garanties te bewaken. Alle deelnemers wordt verzocht om jaarlijks begin juni de nieuwe jaarstukken (en andere relevante documenten) aan het WfZ toe te sturen, en een aantal vragen te beantwoorden. Voor het aanleveren van de informatie is een 'web-applicatie' beschikbaar. WfZ-deelnemers kunnen daarin de vragen van het herbeoordelingsformulier invullen, en de bijlagen (zoals jaarrekening en managementletter) uploaden. Na digitale accordering door de bestuurder vindt verzending naar het WfZ plaats. Het indienen van de herbeoordelingsinformatie verloopt dus volledig digitaal.

'Quick scan' en beoordeling

De informatie van alle deelnemers wordt door het WfZ geanalyseerd, op basis waarvan een voorlopige risicoclassificatie plaatsvindt. Op basis van deze classificatie worden voor alle deelnemers op korte of langere termijn gesprekken ingepland met de relatiebeheerder van het WfZ. De bevindingen van het WfZ en eventuele afspraken die in dit gesprek gemaakt worden, worden door het WfZ schriftelijk bevestigd.

2e uitvraag eind van het jaar

In de maand december wordt opnieuw bij alle deelnemers actuele informatie opgevraagd, waaronder de realisatie versus de begroting in het lopende jaar en de begroting voor het komende jaar. Deze informatie dient enerzijds als informatie-'update' voor de nog te voeren gesprekken (met de WfZ-deelnemers die in herbeoordelingsronde in juni een lage risicoclassificatie kregen). Verder biedt deze tweede uitvraag het WfZ een basis voor eventuele bijsturing in het risicobewakingsproces.

Verscherpte bewaking

Bij deelnemers waar sprake is van verhoogde (financiële) risico's, kan het WfZ een verhoogde informatieplicht opleggen.

Bijzondere omstandigheden

Er kunnen uitzonderlijke situaties zijn waardoor de herbeoordelingsinformatie niet volledig of tijdig kan worden toegezonden. Mocht dit onverhoopt aan de orde zijn, dan is het van belang hierover vroegtijdig contact op te nemen met het WfZ.

Publicatie kerngegevens

Het WfZ publiceert elk jaar enkele kerngegevens over de financiële ontwikkelingen bij de deelnemers in totaliteit en per deelsector. Tot individuele zorgaanbieders herleidbare informatie wordt door het WfZ niet verstrekt.