Verhoogde informatieplicht

Wanneer bij een WfZ-deelnemer sprake is van risicovolle ontwikkelingen (waardoor als afgeleide ook het risico op garantie-aanspraken voor het WfZ en de overige deelnemers toeneemt) wordt de intensiteit en frequentie van de risicobewaking verhoogd. Hierbij is doorgaans ook sprake van een verhoogde informatieplicht voor de deelnemer. Het WfZ vraagt dan bijvoorbeeld op kwartaalbasis of maandbasis informatie over de exploitatie of liquiditeitsramingen op. Hoe een en ander concreet wordt ingevuld is afhankelijk van de specifieke situatie.

Intensievere bewaking

Verhoogde bewaking komt aan de orde in geval van onder meer liquiditeitsproblemen, meerjarig negatieve exploitatieresultaten (of plotselinge exploitatieproblemen met een continuïteitsbedreigende omvang), en/of een zeer zwak of negatief eigen vermogen. Ook een omvangrijke fusie of overname, maatregelen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een groot investeringsproject kunnen voor het WfZ reden zijn om een deelnemer gedurende een bepaalde periode intensiever te volgen.

Melding bij het ministerie van VWS

Het WfZ is op grond van formele afspraken gehouden om aan het ministerie van VWS (i.c. de Nederlandse Staat als achterborg van het WfZ) tijdig informatie te geven over ernstige problemen bij zorginstellingen met WfZ-garantie. Dit vanwege de financiële positie van het Rijk in de zekerheidsstructuur van het WfZ. Een situatie waarbij sprake is van een verhoogde informatieplicht, is doorgaans nog geen aanleiding voor een melding bij het ministerie van VWS. Indien een dergelijke melding aan de orde is, dan wordt de deelnemer hierover geïnformeerd.