Zekerheden

Op grond van het Reglement van Deelneming (RvD) verkrijgt het WfZ bij garantieverlening zekerheidsrechten op gebouwen en inventarissen. Verder is het op grond van het RvD niet toegestaan om op welke wijze dan ook (hypothecaire of andere) zekerheden te geven aan andere partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WfZ. Deze bepalingen vastgelegd in het RvD, en zijn ook standaard opgenomen in elk leningcontract (zowel bij WfZ als bij banken).

Voorafgaand aan het daadwerkelijk verstrekken van een garantie wordt door het WfZ standaard een hypothecaire inschrijving gevraagd op de volledige vastgoedportefeuille. Het uitgangspunt is dat de zekerheden daarbij naar rato worden gedeeld met de eventuele andere hypotheekhouders.

Door de hypothecaire inschrijving wordt bij een faillissement de garantieschade voor het WfZ en zijn deelnemers (enigszins) beperkt.

De procedures voor het vestigen van zekerheden verschilt op onderdelen voor nieuwe WfZ deelnemers en bestaande WfZ deelnemers die nieuwe garanties ontvangen. Voor beide processen is een infographic opgesteld, waarin de veel voorkomende begrippen en de opvolgende stappen voor het vestigen van zekerheden worden toegelicht. Daarnaast is ook een overzicht gemaakt met de antwoorden op veel voorkomende vragen over zekerheden.

Infographic proces zekerheden voor bestaande WfZ deelnemers die nieuwe borging ontvangen.

Infographic proces zekerheden voor nieuwe WfZ deelnemers.

Veel voorkomende vragen en begrippen over zekerheden.

Taxatieplicht

Op basis van richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), geldt per 1 juli 2021 een taxatieplicht voor vastgoed, indien dit vastgoed als onderpand dient bij kredietovereenkomsten tussen banken en zorginstellingen (en de betrokken bank dit onderpand meeneemt in de berekening van de kapitaalvereisten voor kredietrisico).

Het WFZ valt niet onder het toezichtkader op basis waarvan de taxaties verplicht worden gesteld. Het WFZ verplicht zorginstellingen derhalve niet om hun zorgvastgoed te taxeren, ook niet als het WFZ zekerheden heeft gevestigd of als er sprake is van gedeelde zekerheden. Bij gedeelde zekerheden zal het WFZ geen (mede) opdrachtgever zijn voor de taxatie. Ook verstrekkers van geborgde leningen, zoals o.a. BNG Bank en de NWB Bank verlangen hiervoor geen taxatie. Dit betekent dat voor zorginstellingen die enkel WfZ geborgde leningen hebben (en geen rekening courant faciliteit), de taxatieplicht niet van toepassing is.

In de praktijk is situatie met enkel WfZ geborgde leningen zonder rekening courant faciliteit echter uitzonderlijk. Bij de meeste zorginstellingen is sprake van een mix van ongeborgde en geborgde financiering, uitgaande van balansfinanciering met gedeelde zekerheden. De taxatieplicht ten behoeve van de ongeborgde bancaire financiering is dan van toepassing op de gehele vastgoedportefeuille die als gezamenlijke zekerheid dient. Meer informatie over de taxatieplicht staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.