Borgingstructuur

Financieel gezonde zorginstellingen kunnen via het WfZ borging krijgen voor de financiering van hun investeringsplannen. Dit betekent dat het WfZ de betaling van de rente en aflossing van een geborgde lening volledig overneemt wanneer de zorginstelling daar niet meer toe in staat is.

De borgstelling is gebaseerd op onderstaande structuur. Dit stelt het WfZ in staat om aan de verplichtingen richting financiers te kunnen voldoen.

  • Een zorginstelling voldoet aan de voorwaarden en vraagt bij het WfZ borging aan. Na een oriënterend gesprek met een relatiebeheerder dient de zorginstelling het businessplan, het (strategisch) vastgoedplan en de financiële meerjarenramingen in. Hieruit blijkt duidelijk dat de investeringsplannen financieel haalbaar zijn.
  • Het WfZ beoordeelt de documenten, weegt de risico's af en neemt een besluit om wel (geheel of gedeeltelijk) of niet borg te staan voor de lening bij een financier. Bij borging krijgt het WfZ zekerheidsrechten op vastgoed, roerende zaken en inventarissen. De afspraken tussen bank, zorginstelling en WfZ worden vastgelegd in een standaard leningcontract.
  • Deelnemers aan het WfZ betalen een eenmalige premie aan het WfZ, het disagio.
  • Als de zorginstelling op enig moment niet meer kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen, dan neemt het WfZ (na faillissement) deze betalingen over. Het WfZ lost de geborgde lening(en) niet in één keer af.
  • Het risicovermogen van het WfZ is een buffer om aanspraken op de borg op te vangen. In de uitzonderlijke situatie dat dit niet voldoende is, kan het WfZ langsgaan bij de aangesloten deelnemers. Deze verplichte bijdrage (het 'obligo') bedraagt maximaal 3% van de nog uitstaande garanties van elke individuele deelnemer. Het obligo heeft de vorm van een renteloze lening. Zodra het WfZ daar weer toe in staat is, wordt deze lening aan de deelnemers terugbetaald.
  • Mocht ook dit niet voldoende zijn om aan de garantieverplichtingen te kunnen voldoen, dan kan het WfZ aankloppen bij de Rijksoverheid. Deze 'achterborg' van het Rijk is ongelimiteerd wat betreft omvang en tijdsduur.

Lees verder