Disagio

Zorginstellingen betalen voor deelname aan het WfZ een eenmalige vergoeding. Dit zogenaamde 'disagio' is de bijdrage van WfZ-deelnemers aan het collectieve risicovermogen van het WfZ. Met dit vermogen betaalt het WfZ eventuele garantieclaims.

Het disagio bedraagt 0,25% van de gemiddelde restschuld over de gehele looptijd van een lening. Het WfZ incasseert het disagio bij aanvang van de garantie over de gehele looptijd in één keer. Bij financiering door middel van een kasgeldlening wordt het disagio per kasgeldtrekking geïncasseerd. Bij langlopende leningen wordt het disagio geïncasseerd bij storting van de lening.

Rekenhulp

Kasgeldlening
De berekening van disagio gaat als volgt:

\[ {Looptijd\ in\ dagen \over 360}x\ het\ bedrag\ van\ de\ lening\ x\ 0,0025\]

Download hier de rekentool (Excel bestand) voor de berekening van disagio voor kasgeldleningen.

Langlopende leningen
De berekening van disagio gaat als volgt:

\[ {Hoofdsom\ +\ bedrag\ laatste\ aflossingstermijn\ \over 2}x\ looptijd\ in\ jaren\ x\ 0,0025\]

Hierbij gaan we uit van 360 dagen per jaar. De looptijd in jaren wordt daarbij berekend volgens onderstaande formule (einddatum minus begindatum).

\[ {360*(jaar B -/- jaar A)+30\ *\ (maand B -/- maand A) + (dag B -/- dag A) \over 360}\]

Waarbij:
Jaar A, maand A en dag A betrekking hebben op de ingangsdatum (voorbeeld: 26 maart 2019 is jaar 2019, maand 3 en dag 26). Jaar B, maand B en dag B betrekking hebben op de einddatum (voorbeeld: 15 september 2039 is jaar 2039, maand 9 en dag 15).

Download hier de rekentool (Excel bestand) voor de berekening van disagio voor langlopende rekeningen.


Lees verder