Voorwaarden deelname

Wilt u in aanmerking komen voor borging door het WfZ? Controleer dan eerst of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Soort zorginstelling: het WfZ verstrekt garanties aan instellingen waarvan het werkterrein zich binnen de Wet langdurige zorg ('Wlz') of de Zorgverzekeringswet ('Zvw') bevindt. Ook instellingen die op basis van de WMO verblijfsvoorzieningen bieden kunnen in aanmerking komen. In alle gevallen moet een instelling voldoen aan de eisen die zijn bepaald in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering.
  • Aard van de investering: het borgingsverzoek heeft betrekking op de financiering van investeringen in activa die 'zorg gerelateerd' zijn. Dit betekent dat het moet gaan om grond, gebouwen, inventarissen (medische) apparatuur, investeringen in ICT en investeringen voor verduurzaming die direct gerelateerd zijn aan de verlening van zorg op grond van bovengenoemde wetgevingen.
  • Kredietwaardigheidseisen: bij de aanvraag tot borging wordt gekeken naar de financiële positie van de zorgaanbieder. En naar andere factoren zoals de bestuurlijke, financiële, juridische en organisatorische structuur, de kwaliteit van sturing en beheersing van de organisatie.
  • Financieringsstructuur: bij borgingsverzoeken toetst het WfZ de bestaande en nieuwe (nog af te sluiten) financieringsstructuur. Hierbij wordt gekeken of de financiering (zowel geborgd als ongeborgd) volgens het WfZ geen onacceptabele risico’s bevat. Deze risico’s kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op rentederivaten of de aflossingsstructuur.

Alle formele voorwaarden staan in de statuten van het WfZ. Voldoet u aan de voorwaarden, en wilt u borging aanvragen? Vraag dan een oriënterend gesprek aan.


Lees verder