Geborgde financiers

Nadat zorginstellingen van het WfZ een borgstellingsverklaring hebben ontvangen, kunnen zij daarmee bij financiers een geborgde financiering aantrekken.

Standaard leningdocumentatie WfZ

Voor geborgde leningen gebruikt u de standaard leningdocumentatie met algemene bepalingen. U stelt de documentatie op en deelt deze met de betrokken partijen. Als alle partijen akkoord zijn, regelt u de ondertekening van de leningdocumentatie. En overhandigt u de algemene bepalingen aan de zorginstelling.

U geeft in de standaard leningdocumentatie een volmacht aan het WfZ om alle handelingen te verrichten die het WfZ nuttig acht. Het WfZ zal namens u:

  • de verhaalsregeling tekenen;
  • de overige documentatie accorderen;
  • en eventuele wijzigingen met betrekking tot de verhaalsregeling of de zekerheden afhandelen.

Informatieplicht

Binnen het borgstelsel van het WfZ zijn de partijen verplicht elkaar op de hoogte te brengen:

  • De zorginstelling dient u te informeren over belangrijke wijzigingen in de situatie van de zorginstelling.
  • Het WfZ dient de geborgde financier te informeren als de financiële positie van de zorginstelling ontoereikend is, dan wel dreigt te raken.
  • De geborgde financier dient het WfZ te informeren indien de zorginstelling niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Lees verder