Langlopende leningen

Voor langlopende geborgde leningen wordt de Standaardovereenkomst van geldlening gebruikt. Dit contract kent keuzemogelijkheden ten aanzien van onder meer looptijd, renteherziening en betaaltermijnen. Voordelen van dit standaardcontract voor de geldnemer zijn onder andere dat de lening door de geldgever niet eenzijdig opeisbaar is en dat de methodiek van de renteberekening eenduidig is (waardoor offertes van verschillende geldgevers vergelijkbaar worden).

Het saldo van de leningen (geborgd en ongeborgd) moet tijdens de looptijd van de borging aansluiten op de meerjarenbalans en -kasstroomoverzichten. Wat de aflossingsvorm betreft is het uitgangspunt van het WFZ dat sprake is van lineaire aflossing, in aansluiting op de in de zorgsector gebruikelijke afschrijvingsmethodiek. Een voorwaarde bij garantieverlening is dat de leningstructuur naar de mening van het WFZ geen onaanvaardbare risico's in zich bergt; zoals derivaten of de kostengevolgen van renteherziening of herfinanciering van een groot leningenvolume op één moment. (Een vuistregel bij dit laatstgenoemde is dat per jaar bij voorkeur niet meer dan 15% à 20% van de leningenportefeuille bloot staat aan renteherziening of herfinanciering.)

Stortingsdatum

Het komt voor dat instellingen de beschikbaarheid en de prijs van leningen voorafgaand aan de investeringen willen vastleggen, om de financieringsrisico's te minimaliseren. Een vorm hiervan is het afsluiten van lange leningen met getrapte storting in plaats van voorfinanciering door middel van kasgeld. Het WFZ verstrekt doorgaans borgstellingsverklaringen voor langlopende leningen overeenkomend met de omvang van geïnvesteerde activa. Bij leningen met vooraf overeengekomen stortings- en aflossingsdata kan het voorkomen dat de bouw langzamer gaat dan gepland en nog onderhanden is op de overeengekomen stortingsdatum. Het WFZ stelt bij het verstrekken van een borgstellingsverklaring voor een dergelijke lening als voorwaarde dat, wanneer deze situatie zich voordoet, het WFZ kan eisen dat de desbetreffende lening op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Na toestemming van WFZ kunnen stapsgewijs bedragen van de geblokkeerde rekening worden vrijgegeven, overeenkomstig de aangetoonde investeringen.