Garantiestructuur en risicobeheer

Garantiestructuur

De werking van de garantiestructuur van het WFZ wordt nader toegelicht op deze pagina. Onderstaande tekst biedt aanvullende informatie over de robuustheid van de financiële buffers waarover het WFZ beschikt.

Het risicovermogen van het WFZ bedraagt 291 miljoen euro. Indien dit onverhoopt niet voldoende is om aan financiële claims te kunnen voldoen, dan treed het obligo in werking. Dit is 3% van het restant geborgde leningen en bedraagt ruim 202 miljoen euro. De som van risicovermogen en oproepbare obligo's bedraagt daarmee 493,8 miljoen euro (bedragen ultimo 2019). In laatste instantie kan het WFZ een beroep doen op het Rijk (de 'achterborg'). De achterborg is naar omvang en tijdsduur ongelimiteerd. Door deze achterborg (in de vorm van renteloze leningen) kan het WFZ altijd tijdig voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. De verplichtingen van het Rijk jegens het WFZ zijn vastgelegd in de Overeenkomst Staat der Nederlanden / Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.

AAA-rating

Uit de AAA-rating van het WFZ blijkt het vertrouwen van rating agency Standard & Poor's in de financiële degelijkheid van de Nederlandse Staat en het slagvaardig optreden van het Ministerie van VWS als het WFZ ooit een beroep zou doen op financieel ondersteuning door de overheid.

Risicobeheer

Deze zekerheidsstructuur verklaart waarom het WFZ selectief is met betrekking tot garantieverlening. Het WFZ beoordeelt met het oog op de belangen van de andere deelnemers en het Rijk of een zorgaanbieder zijn zaken voldoende op orde heeft en of de investeringsplannen en de daarbij behorende financieringsarrangementen vertrouwenwekkend genoeg zijn om voor WFZ-garantie in aanmerking te komen. Een adequate risicobeoordeling en risicobewaking is dan ook van cruciaal belang voor het vertrouwen van de stakeholders in het WFZ, alsmede voor de continuïteit van het WFZ.

Herbeoordeling

Na afgifte van garanties is doorlopend sprake van risicobewaking door het WFZ. In de eerste plaats door middel van periodieke herbeoordeling van de kredietwaardigheid van deelnemers. Op deze manier worden eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en worden claims voorkomen. Bij zorgelijke ontwikkelingen intensiveert het WFZ de risicobewaking.

Toestemmingsverzoeken

Naast de periodieke herbeoordeling, beoordeelt het WFZ fusies, splitsingen en andere situaties die de kredietwaardigheid negatief kunnen beïnvloeden. In dat verband zijn WFZ-deelnemers verplicht om vooraf een verzoek tot toestemming in te dienen wanneer zij dergelijke plannen hebben.

Claims

Het WFZ stelt jaarlijks meerjarige prognoses op voor de ontwikkeling van het risicovermogen en mogelijke aanspraken op verleende garanties. Tot op heden is er in de historie van het WFZ sprake geweest van een tweetal garantieclaims. De financiële gevolgen van deze incidenten zijn probleemloos opgevangen binnen de bestaande zekerheidsstructuur van het WFZ, zonder dat hierbij een beroep is gedaan op het deelnemersobligo of de Rijksachtervang.