Gebruik borgstellingverklaring

Bereidstellingsverklaring

Vaak geeft het WFZ in reactie op een borgstellingsverzoek in eerste instantie een 'bereidstellingsverklaring' af. Dit gaat vooraf aan de formele borgstellingsverklaring, en houdt in dat onder voorwaarden een toezegging wordt gedaan tot het afgeven van een borgstellingsverklaring. Die voorwaarden houden doorgaans in dat eerst een hypothecaire inschrijving moet worden geregeld, of dat het totale financieringsarrangement eerst duidelijk moet zijn. Zodra aan de voorwaarden is voldaan, wordt door het WFZ de toegezegde borgstellingsverklaring aan de deelnemer verstuurd. Met het afgeven van een bereidstellingsverklaring gaat het WFZ nog geen onomkeerbare verplichtingen aan. Deze verklaring biedt dus geen basis voor geborgde kredietverlening.

Borgstellingsverklaring

Of een garantie is verstrekt voor een aan te trekken financiering blijkt alleen uit de ondertekende borgstellingsverklaring die door het WFZ aan de zorgaanbieder is verstrekt. Hierin zijn opgenomen: het bedrag van de borging, de looptijd en de wijze van aflossing en incidenteel afspraken over de stortingsdatum. Deze borgstellingsverklaring is de enige formele basis voor geborgde kredietverlening. Het verdient aanbeveling voor financiers om deze verklaring op te vragen. De borgstellingsverklaring moet door de betrokken zorginstelling kunnen worden overlegd.

Geldigheid verklaring

Een borgstellingsverklaring van het WFZ is 1 jaar geldig. Na deze termijn vervalt de verklaring, tenzij expliciet verlenging is verleend. Van belang is dat een borgstellingsverklaring na een beoordelingsproces is afgegeven voor een specifiek investeringsproject. Niet benutte borgstellingsverklaringen kunnen daarom niet zonder meer worden aangewend voor andere investeringen dan waarvoor de borging oorspronkelijk is aangevraagd.

Afgezien van het gebruik van derivaten, is de borgstellingsverklaring ongeclausuleerd.

Voorfinanciering

Zorgaanbieders kunnen ten behoeve van voorfinanciering tijdens de bouw een borgstellingsverklaring (V-nummer) van het WFZ ontvangen voor het afsluiten van een tijdelijke kasgeldfaciliteit. Aan het eind van de bouwperiode, maar ook tussentijds, kunnen kasgeldleningen worden geconsolideerd. De kasgeldfaciliteit wordt met het bedrag van de consolidatie verlaagd op de stortingsdatum van de lening.

Langlopende lening

Voor het afsluiten van een langlopende lening hebben deelnemers een borgstellingsverklaring (onder een B-nummer) van het WFZ nodig waarin vermeld staan het bedrag van de te borgen lening, de looptijd van de lening en het aflossingspatroon (doorgaans lineair). Deze borgstellingsverklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Op basis van deze brief kunnen deelnemers op de kapitaalmarkt zoeken naar een passende aanbieding.

Daarna stelt de geldgever de standaardovereenkomst van geldlening op. Een borgstellingsverklaring voor een lange lening (B-nummer) wordt doorgaans in een keer geheel 'verzilverd' en wordt zelden opgeknipt in verschillende transacties (dit is overigens niet uitgesloten).