Voorwaarden voor garantie

Voor een financiering onder WFZ-garantie is het gebruik van de standaardovereenkomst verplicht. Andere contracten zijn op grond van de statuten en de Overeenkomst WFZ - Rijk inzake achterborg niet mogelijk. Dit beperkt het aantal modaliteiten.

De leningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De leningen hebben een vaste rente.
  • De aflossing vindt lineair plaats.
  • De looptijd is conform de afgegeven borgstellingsverklaring.
  • De rente moet marktconform zijn (een zorgaanbieder moet 'vrij de markt op kunnen').

Niet toegestaan zijn:

  • Balloon leningen.
  • Bullet leningen.
  • Leningen met een variabele rente.

Het WFZ is niet gemandateerd om eenzijdig veranderingen in de tekst van de standaardcontracten te accepteren of aan te brengen. Eventuele veranderingen in de leningenovereenkomsten kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Leningendocumentatie:

Gebruik van rentederivaten

Op grond van het Reglement van Deelneming hebben WFZ-deelnemers voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ nodig voor het toepassen van rentederivaten, vanwege de risico's die hieraan verbonden kunnen zijn. Deze toestemmingsvereiste geldt voor elke toepassing van derivaten in de financieringsstructuur. Dus ook als het een niet door WFZ geborgde lening betreft. Het WFZ stelt onder andere de volgende voorwaarden aan het gebruik van derivaten door deelnemers:

Roll-over lening en swap moeten als één geheel worden behandeld en bij dezelfde bank worden betrokken

Voor WFZ-deelnemers geldt dat de lening en het derivaat bij dezelfde bank moeten worden afgesloten. Dit maakt de bank financieel mederisicodragend.

Geen bijstortverplichtingen ('margin call')

Het is WFZ-deelnemers niet toegestaan bijstortverplichtingen aan te gaan. Gelet op de talrijke financiële problemen die in de afgelopen jaren door bijstortverplichtingen zijn veroorzaakt behoeft dit verder geen betoog.

Geen eenzijdige opeisingsclausule voor de bank ('break clause')

Ook het opnemen van een eenzijdige mogelijkheid voor de bank om het contract op elk gewenst moment te beëindigen is niet toegestaan. Dit is ook niet passend bij de maatschappelijke positie van zorginstellingen.

Financiële producten met een speculatief karakter zijn niet toegestaan

Rentederivaten zijn bedoeld om risico's af te dekken. Producten die juist meer risico introduceren, en neerkomen op financiële speculatie, zijn voor WFZ-deelnemers niet toegestaan.