Zekerheden en royementen

Zekerheden

Op grond van het Reglement van Deelneming (RvD) verkrijgt het WFZ het recht van hypotheek op gebouwen en verpanding van (medische) inventarissen die geheel of gedeeltelijk met geborgde leningen zijn gefinancierd. Verder is het op grond van het RvD niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ op welke wijze dan ook (hypothecaire of andere) zekerheden te geven aan andere partijen. Deze bepalingen vastgelegd in het RvD, en zijn ook standaard opgenomen in elk leningcontract (zowel bij WFZ als bij banken).

Zekerheden uit het verleden

Bij bestaande activa zijn in het verleden vaak al zekerheidsrechten afgegeven, bijvoorbeeld aan banken, Rijksoverheid, gemeenten of provincies. In die gevallen moet een passende oplossing worden gevonden. Uitgangspunt hierbij is dat elke partij een zekerheidsrecht krijgt 'pro rata parte', dat wil zeggen: in verhouding met het respectievelijke financiële belang (de omvang van de lening dan wel garantie). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door WFZ en NVB gezamenlijk opgestelde overeenkomst waarin afspraken over de verdeling van zekerheden tussen financiers zijn vastgelegd.

Royementen

Informatie voor notarissen:

Voor het verwerken van een royementsverzoek heeft het WFZ minimaal twee weken nodig. Het verzoek kan, voorzien van een royementsvolmacht, worden gemaild naar juridischezaken@wfz.nl.

Om een toestemmingsverzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten de volgende gegevens over het object worden vermeld:

  • verwachte datum levering
  • adres
  • kadastraal nummer
  • de verwachte verkoopprijs (indien bekend)
  • boekwaarde

Het WFZ kan voorwaarden verbinden aan het royement.