Het WfZ

Kerntaken

Het WfZ zorgt er voor dat deelnemende zorgaanbieders toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen optimale condities. Dit doet het WfZ door garanties te verstrekken op leningen ten behoeve van zorgaanbieders. De garantie houdt in dat het WfZ de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende zorgaanbieder jegens de financier (bank of belegger) overneemt, als de zorgaanbieder daar zelf niet meer aan kan voldoen. Door deze garantieverlening neemt het WfZ feitelijk de risico's op die leningen over. De borgstelling van het WfZ is gebaseerd op een financiële garantiestructuur die het WFZ in staat stelt altijd aan zijn verplichtingen jegens de financier te voldoen. In de activiteiten van het WfZ staat risicomanagement (risicobeoordeling en risicobewaking) centraal. De formele kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Reglement van deelneming.

Garantieverlening

Garantieverlening vindt plaats op basis van een grondige risicobeoordeling met betrekking tot de organisatie, investeringsplannen en financieringsarrangementen. Gedurende de hele looptijd van de garantieleningen vindt risicobewaking plaats door middel van periodieke herbeoordeling.

Voordelen WfZ-garantie

Garantie door het WfZ biedt de volgende voordelen aan zorgaanbieders:

  • Continuïteit van financiering
    Het WfZ beschikt over de hoogst mogelijke rating (AAA) van kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's. Dit verlaagt de toetredingsdrempels tot de financieringsmarkt voor zorgaanbieders en verbreedt het palet van mogelijke geldgevers. Onder WfZ-garantie is de beschikbaarheid van financieringsaanbod verzekerd.
  • Gunstige leningcondities
    Leningen onder WfZ-garantie zijn niet eenzijdig opeisbaar door de geldgever. Bovendien biedt WfZ-garantie toegang tot leningen met een lange looptijd, terwijl de looptijden in de huidige financieringsmarkt steeds korter worden. Hiermee wordt het beschikbaarheidsrisico van en het prijsrisico op leningen voor de zorgaanbieder sterk verminderd.
  • Rentevoordeel
    Vanwege het risicoloze karakter van de lening voor de financier ligt de prijs die de zorgaanbieder moet betalen op het laagst mogelijke niveau. WfZ-borging genereert aldus rentevoordeel voor individuele zorgaanbieders en op macroniveau.

Werkzaamheden voor derden

Naast de garantieverlening aan de 'eigen deelnemers' beheert het WfZ, in opdracht van het ministerie van VWS, de in het verleden verstrekte Rijksgaranties en alle daarmee samenhangende zaken.