Organisatie

Het WfZ streeft naar een zorgsector die over voldoende financiële middelen beschikt om nu èn in de toekomst goede zorg te verlenen. Dankzij de WfZ-borging kunnen zorginstellingen tegen gunstige condities financiering aantrekken voor investeringen. Dit levert flinke besparingen op. Zorginstellingen kunnen die weer gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo helpt het WfZ om waarde toe te voegen aan de zorg in Nederland.

Het WfZ wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directeur wordt benoemd door en functioneert namens een Raad van Toezicht. Deze bestuursstructuur is verankerd in de statuten van het WfZ.

Het WfZ is een zelfstandige stichting. Deelnemende zorginstellingen, brancheverenigingen en de overheid zijn stakeholders, maar hebben geen betrokkenheid bij de uitvoerende taken van het WfZ. Het WfZ neemt zonder last of ruggenspraak beslissingen over het verlenen van borging en andere zaken die direct betrekking hebben op (individuele) zorgaanbieders.

Onze waarden

  • Betrokken: we zijn op de hoogte van wat er speelt bij de zorginstellingen die een beroep op ons doen en hebben oog voor hun belangen.
  • Betrouwbaar: we doen wat we beloven.
  • Deskundig: we handelen met kennis van zaken.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid vervult in het borgstelsel de positie van achterborg. In de Overeenkomst Rijk - Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector is vastgelegd dat er minstens twee keer per jaar formeel overleg plaatsvindt. Voor wijzigingen in de WfZ-statuten, het Beleggingsstatuut, het Reglement van deelneming en de standaard leningsovereenkomsten is goedkeuring nodig van de minister van VWS.


Lees verder