Uitvoer Rijksgarantieregelingen

Het WfZ voert t.b.v. het ministerie van VWS werkzaamheden uit met betrekking tot garanties die zijn verleend op grond van:

  1. de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958;
  2. de Rijksregeling Dagverblijven voor Gehandicapten inzake erkenning, subsidiering verlening van garanties en toezicht, en;
  3. de Rijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor Gehandicapten.

De onder 1 genoemde garantieregeling is met name toegepast bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen. De overige twee regelingen zijn gericht op gehandicaptenzorg.

De werkwijze van het WfZ bij Rijksgarantieleningen

Het WfZ heeft over het beheer van de Rijksgarantieleningen afspraken gemaakt met het ministerie van VWS. De werkzaamheden van het WfZ hebben betrekking op het risicobeheer (periodieke risicobeoordeling), het beheer van de leningen (zoals renteherziening, herfinanciering, cessie, vervroegde aflossing), en het beheer van zekerheden.

In de kern komt het er op neer dat wordt aangesloten bij de algemene werkwijze van het WfZ (gericht op WfZ-deelnemers en de leningportefeuille onder WfZ-borging).

Fusie, splitsing of statutenwijziging

Een fusie of andere wijziging kan gevolgen hebben voor het risicoprofiel van een zorginstelling, en daarvan afgeleid ook voor de garantsteller. Veranderingen in de financiële en juridische situatie moeten daarom doorgegeven worden aan het WfZ. Indien er geen onoverkomelijke risico’s zijn dan geeft het WfZ namens het ministerie van VWS een verklaring van geen bezwaar af. Indien het WfZ van oordeel is dat door de fusie de kredietwaardigheid van de instelling zodanig verslechtert dat hierdoor de garantierisico’s sterk toenemen, maakt het WfZ hiervan melding aan het ministerie van VWS. De zorgaanbieder wordt hier vooraf over geïnformeerd.

Statutaire bepalingen

Een bijzonder aandachtspunt bij statutenwijzigingen (o.a. bij fusies/ splitsingen) vloeit voort uit de 1958-regeling. Deze regeling bevat enkele voorgeschreven standaardclausules die in de statuten moeten zijn opgenomen. Het WfZ toetst in voorkomende gevallen of deze clausules zijn opgenomen.

Einde verplichtingen voor een zorgaanbieder

De voorwaarden van de garantieregelingen en de daarmee samenhangende verplichtingen vervallen voor een zorgaanbieder zodra de laatste Rijksgarantielening is afgelost. Dan wordt ook de inschrijving in de Rijksgarantie-administratie van het WfZ beëindigd. Dit heeft geen gevolgen voor een mogelijke deelname van het WfZ en de daarmee samenhangende verplichtingen.

Rapportage aan VWS

Het WfZ rapporteert jaarlijks aan het ministerie van VWS over de lopende garantieverplichtingen en over de kredietwaardigheidssituatie van zorgaanbieders met nog lopende Rijksgarantieleningen.


Lees verder