Wijzigen van statuten

Voor een statutenwijziging bij een deelnemer van het WfZ is schriftelijke toestemming nodig. Dit staat in artikel 7 van het Reglement van Deelneming. Stuur voor het passeren daarom een concept van de akte van statutenwijziging aan juridischezaken@wfz.nl. Wij proberen om binnen 5 werkdagen te reageren op het verzoek.

Garantieregeling 1958

Als de Garantieregeling 1958 van toepassing is op een geborgde lening van de zorginstelling dan dienen de volgende bepalingen opgenomen te zijn in de statuten:

  • In een algemene bepaling: zolang de 'Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958' in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.
  • In het artikel betreffende de statutenwijziging: een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • In het artikel betreffende ontbinding van de stichting: een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Of de Garantieregeling 1958 van toepassing is kunt u -of de zorginstelling- opvragen via juridischezaken@wfz.nl of bij de uw relatiebeheerder.


Lees verder