Kasgeldfaciliteit (kortlopende lening)

Bouwprojecten worden in principe eerst gefinancierd met kortlopende leningen. Deze 'kasgeldfaciliteit' wordt in de praktijk ook wel investeringsfaciliteit of voorfinancieringsfaciliteit genoemd.

De kasgeldfaciliteit kent een maximale omvang, dit is opgenomen in de borgstellingsverklaring. Tijdens de bouw kunt u vanuit de kasgeldfaciliteit geborgde kasgeldleningen opnemen. Cumulatief kunnen deze kasgeldleningen de maximale omvang van de kasgeldfaciliteit niet overschrijden. Voor het opnemen van een kasgeldlening toont u bij het WfZ aan wat de werkelijke investeringen in het onderhanden bouwproject zijn. Het WfZ beoordeelt dit en geeft vervolgens akkoord voor de trekking.

De financier stuurt voor elke afzonderlijke kasgeldlening een bevestiging per e-mail met de leninggegevens naar u en het WfZ. Het door u verschuldigde disagio wordt per kasgeldlening berekend en geïncasseerd.

Consolidatie

Na afronding van de bouw -of stapsgewijs gedurende de bouw- worden de kortlopende leningen omgezet in de langlopende leningen, het zogenaamde consolideren. Hierdoor neemt u alleen het geld op dat daadwerkelijk nodig is voor de bouw. Om het renterisico bij grotere projecten te beperken wordt vaak al gedurende de bouw gefaseerd geconsolideerd. Wanneer u de kasgeldleningen (geheel of gedeeltelijk) wilt omzetten in een langlopende lening, dient u een consolidatieverzoek in bij het WfZ.

Over de mogelijkheden van consolidatie en het indienen van een consolidatieverzoek, kunt u afstemmen met uw relatiebeheerder.


Lees verder